PLAN ·2017.09.05~2017.09.09 인천광역시·다낭·꽝남 (호이안)

다낭

DAY 1 2017.09.05

인천광역시·다낭

 • 1

  PM 8:30

 • 인천국제공항

  교통·공항

 • 2

  PM 11:00

 • 다낭 국제공항

  교통·공항

 • 3

  PM 11:30

 • Premier Village Danang Resort - Managed by Accor Hotels

  숙박·리조트

DAY 2 2017.09.06

다낭·꽝남 (호이안)·다낭

 • 1

  AM 9:30

 • Premier Village Danang Resort - Managed by Accor Hotels

  숙박·리조트

 • 2

  PM 1:30

 • 호이안

  볼거리·기타(볼거리)

 • 3

  PM 7:30

 • 다낭 풀문레스토랑

  먹거리·기타(음식)

 • 4

  PM 9:30

 • Premier Village Danang Resort - Managed by Accor Hotels

  숙박·리조트

DAY 3 2017.09.07

다낭

 • 1

  AM 9:30

 • Premier Village Danang Resort - Managed by Accor Hotels

  숙박·리조트

 • 2

  AM 11:30

 • 다낭 롯데마트

  쇼핑·쇼핑몰

 • 3

  PM 12:00

 • 아지트 다낭

  쇼핑·옷가게

 • 4

  PM 12:30

 • 버거브로스

  먹거리·양식

 • 5

  PM 1:00

 • 살렘스파 다낭

  즐길거리·스파

 • 6

  PM 3:30

 • 라루나 다낭

  먹거리·기타(음식)

 • 7

  PM 4:30

 • 다낭 안스파

  즐길거리·스파

 • 8

  PM 6:30

 • 다낭 콩카페

  먹거리·카페

 • 9

  PM 9:00

 • 다낭 썬휠

  볼거리·테마파크

DAY 4 2017.09.08

다낭

 • 1

  AM 9:00

 • Premier Village Danang Resort - Managed by Accor Hotels

  숙박·리조트

 • 2

  AM 10:00

 • 다낭 대성당

  볼거리·건축물

 • 3

  AM 11:30

 • 린웅사, 해수관음사

  볼거리·유적지

 • 4

  PM 8:30

 • 다낭 국제공항

  교통·공항

DAY 5 2017.09.09

인천광역시

 • 1

  AM 7:30

 • 인천국제공항

  교통·공항